Sản phẩm

VÒNG XOÁY KHÍ ( SỨ CHIA KHÍ) PLASMA 420260 HYPERTHERM XPR 300
VÒNG XOÁY KHÍ ( SỨ CHIA KHÍ) PLASMA 420260 HYPERTHERM XPR 300 VÒNG XOÁY KHÍ ( SỨ CHIA KHÍ) PLASMA 420260 HYPERTHERM XPR 300 VÒNG XOÁY KHÍ ( SỨ CHIA KHÍ) PLASMA 420260 HYPERTHERM XPR 300 VÒNG XOÁY KHÍ ( SỨ CHIA KHÍ) PLASMA 420260 HYPERTHERM XPR 300 VÒNG XOÁY KHÍ ( SỨ CHIA KHÍ) PLASMA 420260 HYPERTHERM XPR 300

VÒNG XOÁY KHÍ ( SỨ CHIA KHÍ) PLASMA 420260 HYPERTHERM XPR 300

Liên hệ
Vòng xoáy khí (sứ chia khí) plasma 420260 hypertherm XPR300

Vòng xoáy khí (sứ chia khí) plasma 420260 Hypertherm XPR300

Dòng cắt tối đa: 170A

Xuất xứ: Hypertherm Mỹ